Какво финансира ОП "Конкурентноспособност"?

Печат
ПДФ

Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни области на въздействие. В рамки-
те на всяка една от тях са предвидени система от свързани конкретни дейности, чрез които посочените приоритети ще се реализират.
Приоритетните области на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, и основните включени в тях дейности, са:

Приоритет1.“Развитие на икономика , базирана на знанието и иновационни дейности ”
Дейности:

• Подкрепа за стартиращи технологични фирми
Дейността е насочена към подкрепа на проекти за стартиращи предприятия с висок иновативен потенциал, които се намират в началната си фаза на развитие чрез:
− Разработка, производство и въвеждане на нови технологии и/или продукти от стартиращите фирми;
− Позициониране на фирмите на пазара - консултантски услуги, напътстване, първоначални инвестиции и маркетинг на произвежданата продукция.

• Повишаване на иновативния потенциал на предприятията
В рамките на тази дейност ще се насърчава научната и развойна дейност в МСП, както и сътрудничеството между МСП, технически университети и научни звена за разработване на иновативни продукти и процеси, и тяхното внедряване в производството:
− подкрепа за реализирането на конкретната НИРД - индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти и процеси, и въвеждане на нови технологии за производство и управление (“до-пазарна фаза”)
− подкрепа за въвеждане на продуктова или процесова иновация в производствения процес или в управлението на предприятието на база НИРД резултати - маркетинг на иновациите, предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация
на иновативните разработки, и др. (“комерсиализация” на иновативните разработки– пазарна фаза)
− Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар - международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др;

• Подобряване на про-иновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса
Целта на тази дейност е да се подобри разпространението на иновациите, предоставянето на информация, трансфера на технологии и други иновативни маркетингови познания, директно към икономическите субекти, както и да се възстановят ефективните връзки между научните организации и бизнеса.
− Създаване на система от иновационни посредници - високо- технологични инкубатори, центрове за технологичен трансфер, технологични паркове и др., които да предоставят специфична комплексна подкрепа за иновативни предприятия за изпълнението на собствени проекти за разработване и въвеждане в производство на иновативни продукти, за придобиване на най-подходящите технологии и оборудване.
− Създаване или доразвиване на изследователската база на организации за научноизследователска и развойна дейност също ще бъдат сред целите за въздействие по тази дейност.
− Изграждане на високо скоростна широколентова връзка и създаване на единна иновационна база данни за обмяна на опит и добри практики между отделните институции на про-иновативната инфраструктура,

Приоритет2.“Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата ”
Дейности:

• Подкрепа за инвестиционни проекти на МСП за технологично развитие и модернизация. Дейността ще бъде насочена към най-обширна група МСП, които ще получат финансова подкрепа за подобряване на конкурентните си предимства в няколко основни области:
− Технологична модернизация в предприятията - модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му.
− Въвеждане на нови технологии и продукти в предприятията -продуктова или процесова иновация, и произтичаща от това модернизация и обновление на технологично оборудване, комерсиализация на иновативни проекти за технологии и продукти на пазара на регионално и национално ниво и на ниво компания, във връзка с разширяването на дейностите на предприятията и /или подобряване на конкурентните им предимства.
− Покриване на международно признати стандарти за МСП- въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на Информационни Технологии), въвеждане на системи за управление на околната среда, за безопасност на работното място, постигане на съответствия с цел сертифициране, въвеждане на добри производствени практики и др.
− Въвеждане на системи за управление на качеството в предприятията (QMS)– оценка, развитие, въвеждане и сертифициране в съответствие с международните системи за управление на качеството;
− О бщи консултантски услуги за предприятия – за подобряване на управленския процес и развитието на дейността на фирмата - услуги, свързани с участието на предприятията на Единния пазар, повишаване на конкурентоспособността им и др.

• Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници
− проекти на предприятията за повишаване на енергийната ефективност на производството и производствените помещения – енергийна оценка и енергиен одит, разходи за предпроектни проучвания, енергоспестяваща технология и оборудване, подобряване на енергийното управление.
− използване на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.

• Създаване на консултантска мрежа от организации за подкрепа на бизнеса.
Целта на дейността е изграждане на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса, които
ще предоставят при благоприятни условия качествена консултантска помощ и информационни услуги на предприятията за стартиране и развитие на дейността им.
− Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията - акредитиране и свързване в мрежа; разработване на общи стандарти за вида и качеството на предоставяните услуги; предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП;
− Създаване на регионални бизнес инкубатори към мрежата от организации в подкрепа на бизнеса - проекти концентрирани върху приспособяването на помещения с цел подобряване на предоставянето на услуги или за въвеждане на нови услуги в инкубаторите, доставка на оборудване; подобрено функциониране на инкубаторите (обмен на информация, продукти и /или услуги, общи услуги предоставяни от различни инкубатори и т.н.).

• Подкрепа за бизнес-коопериране
Предвидена е подкрепа под формата на директни субсидии за проекти целящи подпомагане на икономическия растеж и конкурентоспособност чрез развитие на бизнес коопериране.
− Проекти за производствено коопериране и другите форми на бизнес-сътрудничество между фирмите, намирането на компании, подходящи за коопериране, оценка на жизнеспособността и предимствата на клъстери, както и подкрепа за създаване и/или развитие на клъстери;

Приоритет3. ”Финансови ресурси за развитие на предприятията ”

По този приоритет е предвидено създаването на специализирани фондове за финансиране на МСП при достъпни и благоприятни условия. Дейността на тези фондове съществено ще улесни достъпа на МСП до капитал за развитие. Особено полезни те ще са за тези групи предприятия, които имат затруднен достъп до традиционното банково финансиране, като например:
− Микро предприятията;
− Стартиращите фирми;
− Иновативните предприятия в начална фаза на развитие;
− Предприятията с недостатъчна бизнес и/или кредитна история;
− Предприятията, които нямат подходящо като размер и качество обезпечение
Специализираните фондове за МСП ще предоставят най-подходящите за конкретните проекти на фирмите кредити, гаранции и дялов капитал при облекчени условия.
Дейности:

• Подкрепа за гаранционни фондове
− Създаване и/или разширяване дейността на съществуващи гаранционни фондове - капитализиране и покриване на разходите за управление на гаранционните фондове (схеми)за МСП

• Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал
− Създаване и/или разширяване дейността на съществуващи фондове за дялов капитал
- капитализиране и покриване на разходите за управление на фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП
• Подкрепа за фондове за микро-кредитиране
− Създаване и/или разширяване дейността на съществуващи схеми за микро-кредитиране
- национални, регионални или местни - капитализиране и покриване на разходите за управление на фондове (схеми) за микро кредитиране

Приоритет4.”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика ”
Дейности:

• Подкрепа за привличане на инвестиции
Дейността е насочена към подобряване на условията за инвестиране, чрез популяризиране на страната като инвестиционна дестинация:
− инвестиционен маркетинг, организиране на специализирани рекламно-информационни кампании; предоставяне на стандартен пакет от услуги на потенциалните инвеститори.
− създаване на мащабна информационна система с актуална информация на местно и национално ниво за възможностите за инвестиции в България

• Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа
Целта на тази дейност е интегриране на българската икономика към Общия пазар и към световните пазари:
− увеличаване на ефективността на износа - маркетингови дейности, информационни и промоционални кампании,
− унифицирана информационна система, включваща бази от данни, със свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация.
− разширяването на експортните дейности на предприятията - подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании, защита на български търговски имена на международните пазари, когато не са свързани с продукт на конкретна компания.

• Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството
− О борудване и дооборудване на лаборатории, необходими за прилагане на законодателството, и последваща акредитация.
− Подобряване качеството на достъпа до стандартизационни продукти, осигуряване на проследимост на националните еталони и международно признаване на резултатите от калибриране и изпитване
− Дейности за укрепване на органите от националната инфраструктура по качеството (вкл. инвестиции за изграждане на метрологичен комплекс, провеждане на информационни кампании и пр.)

 

Други статии от текущата категория >> ОП Конкурентоспособност

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители