Управляващ орган на програмата за развитие на селските райони

Печат
ПДФ

Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието и храните. Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”, чрез своите 28 областни поделения приема, проверява и взема решение за финансиране на подадените заявления за подпомагане по мерките на Програмата. Обхватът на помощта, допустимите кандидати, допустимите разходи и условията за кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ по всяка мярка се определят с наредби, издадени от министъра на земеделието, които се публикуват в "Държавен вестник". Министърът издава заповед, с която утвърждава покана за приемане на заявления за подпомагане по съответната мярка и определя началната дата за приемане на заявленията от РА към ДФ „Земеделие”. Всяка покана се публикува в националните всекидневници и на интернет страниците на МЗХ http://mzh.government.bg и РА към ДФЗ http://www.dfz.bg. Към настоящия момент подаването на заявления за подпомагане по почти всички мерки на Програмата е без краен срок.

За успешното изпълнение на ПРСР е важно обществото да е добре информирано за условията и изискванията за кандидатстване и управление на безвъзмездната помощ, получавана в рамките на Програмата. Специално изготвен Комуникационен план предвижда редовно предоставяне на информация. Потенциалните кандидати ще намерят подробности и в офисите на областните дирекции ДФЗ – РА, както и в Областните служби за съвети в земеделието.

Други статии от текущата категория >> Програма за развитие на селските райони

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители