Какво финансира програмата за развитие на селските райони?

Печат
ПДФ

Съгласно предварителното финансово разпределение средствата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ще възлизат на 3 241 938 392 евро, от които ЕЗФРСР ще осигури 2 609 098 596 евро.

Близо 30-те мерки са обединени в 4 приоритетни оси.

Мерките по ОС 1 - “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори” ( 37% от бюджета на ПРСР -1 204 866 983 евро (963 893 586 евро от ЕЗФРСР); ) се прилагат на територията на цяла България и са обединени тематично в три групи:

  • повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал;
  • преструктуриране и модернизиране на технологичната база;
  • насърчаване на иновациите и подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането им;


Тъй като основната цел на Програмата е подкрепа за развитието на селските райони, част от мерките (основно от приоритетни оси 3 и 4) ще бъдат прилагани само в определените селски райони, обхващащи 231 общини на територията на цялата страна.

Мерките по приоритетна ОС 2 “Подобряване на околната среда и природата” ( 24% от бюджета - 777 394 110 евро (637 463 170 евро от ЕЗФРСР)), обаче са с различен териториален обхват и обхващат необлагодетелствани територии, земи с висока природна стойност, традиционни овощни градини, нитратно уязвими зони, подложени на ерозия и др. Те са обединени тематично в две групи: подкрепа на устойчивото управление на земеделските земи и насърчаване на устойчивото управление на горите.

Мерките от ОС 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” ( 27% от бюджета - 877 666 684 евро (702 133 347 евро от ЕЗФРСР)), насочени към заетостта, ще се прилагат с малки изключения на територията на всички селски райони, докато тези, ориентирани към подобряване на качеството на живот, ще се изпълняват в 178 селски общини: т. нар. „общини извън агломерационните ареали”, с други думи - общини, в които не се предвижда финансиране на проекти от ОП „Регионално развитие”.

Мерките по приоритетна ОС 4 “ЛИДЕР” (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони") ( 2,5% от бюджета - 76 988 306 евро (61 590 645 евро от ЕЗФРСР)). са насочени към т.нар. Подход ЛИДЕР. Той се прилага на териториален принцип във всички селски общини и подпомага създаването и функционирането на местни инициативни групи (МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и максимум 100 000 жители (вкл. градове в селските райони) и подпомага финансово стратегии за местно развитие.

Наред с това ПРСР откроява като особено важни и други тематични области като енергийна ефективност, съответствие с европейските стандарти, подпомагане на млади фермери, устойчив туризъм, нови работни места и т.н. Те са застъпени в специални групи от мерки.


Общият финансов ресурс на ПРСР за безвъзмездна помощ на допустимите кандидати е в размер на близо 3 млрд. и 242 млн. евро. От тях 80% са средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 20% са национално съфинансиране. Финансовият ресурс е разпределен по приоритетни оси описани по-горе.

Средства ще бъдат разпределени още за:

Техническа помощ – 123 181 289 евро (98 545 031 евро от ЕЗФРСР);

• Доплащания към директните плащания – 181 841 021 евро (145 472 817 евро от ЕЗФРСР).

Размерът на безвъзмездна помощ варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. В случаите, в които той се изчислява като част от общата стойност на осъществявания проект, помощта е в граници между 50 и 100% от общата стойност на проекта. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).

Други статии от текущата категория >> Програма за развитие на селските райони

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители