Оперативна програма Техническа помощ

Печат
ПДФ

Оперативната програма "Техническа помощ" ще подкрепя проекти, които помагат за изпълнение на вътрешноинституционалните дейности, финансирани по структурните и кохезионния фонд, координация на програми, усъвършенстване на Информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС. Програмата ще работи за повишаване на публичната информираност за структурните инструменти на ЕС и ще се финансира от Европейски фонд за регионално развитие .

Тя е хоризонтална програма с обща цел по-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката но Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) в България. Едновременно с укрепването на отговорните за тези процеси структури на централно ниво, ОПТП има за цел да гарантира функционирането на надеждна единна информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) на структурните инструменти и да осигури на обществото необходимата информация и публичност относно Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и СКФ на Европейския съюз в България. Освен структурите на централно ниво - Централно координационно звено, Сертифициращ и Одитиращ орган, които са бенефициенти на ОПТП, от изпълнението на мерките ще се възползват също регионалните и местни органи на управление, всички административни структури и организации, участващи в изпълнението на структурните инструменти.

Потенциални бенефициенти:
Структури в рамките на Министерството на финансите - Централно координационно звено, Сертифициращ орган, Одитиращ орган, Управляващ орган на ОП "Техническа помощ"; звена за подпомагане разпространението на информацията за Структурните инструменти на регионално и местно ниво.

Документи:

  1. Разглеждане на PDF документа за ОП Техническа попмощ ОП "Техническа помощ"

Управляващ орган на оперативна програма "Техническа помощ"- Министерство на финансите

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1956 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 0 фирма/и
  • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители