Какво финансира ОП "Човешки ресурси"

Печат
ПДФ

По Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение
Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес. За тези типове дейности са предвидени над 140 млн. евро за седемгодишния период на програмата от 2007 до 2013 г.


2. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда
Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. В рамките на това направление бизнесът ще бъде подпомогнат с около 28 млн. евро. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и насърчаване на дистанционната работа.

3. Наемане на хора от различни региони
Работодателите ще бъдат насърчавани да наемат хора от различни региони, като се предоставят стимули, свързани с осигуряване на транспорт до работното място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация.

4. Финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии
В редица случаи прилагането на технически решения и внедряването на нови технологии, както и осигуряването на ново работно оборудване е единствената ефективна мярка за защита на работещите и подобряване на качеството на труд и живот. За постигането на тази цел оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" разполага с ресурс над 20 млн. евро и ще подпомага дейности за подобряване на условията на труд в предприятията, които са свързани с:
• реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
• внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения;
• обезопасяване на машини и съоръжения и други.

5. Финансиране за подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление
Дейностите в тази насока, които ще бъдат подкрепени от оперативната програма, предвиждат специални програми за:
• изграждане на интегрирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа;
• разработване на стандарти за качество в дейността по безопасност и здраве при работа като част от системата за качество в предприятията;
• усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове чрез прилагане на секторни и иновативни подходи;
• разработване на инструменти за мотивация към повишаване на качеството на труд.
Фирмите могат да получат финансиране и за развитие на системи за корпоративна социална отговорност и въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията, което има за цел да подобри условията на труд, а работните места да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни.

6. Подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:
• предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, в т.ч. обучение за изготвяне на бизнес план, разработване на стратегия за развитие и управление на собствен бизнес, а така също и предоставяне на обучение по предмета на дейност, която ще развиват бъдещите предприемачи;
• насърчаване на иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството;
• предоставяне на подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес.
Други статии от текущата категория >> ОП Развитие на човешките ресурси

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители